Scarcity Marketing

Post thumbnail

Scarcity Marketing là một kỹ thuật Marketing dựa trên quan niệm phổ thông của nhiều người: “cái gì quý thì nó hiếm”. Đó là quan niệm muôn đời của con người, chừng nào còn buôn bán thì kỹ thuật Marketing này còn áp dụng. Ở đầu đường hay ngõ chợ, bạn cũng dễ dàng bắt…

Read More Vài chia sẻ về việc áp dụng Scarcity Marketing