chatbot

Post thumbnail

Email Marketing đã tồn tại quá lâu và mình cho rằng đã đến lúc nó cần cuộc cách mạng thật sự. Những số liệu thông kê đã chỉ ra một tương lai không mấy sáng sủa với Email Marketing. Còn Chatbot Marketing là thuật ngữ rất mới chỉ xuất hiện 2 năm gần đây. Nó…

Read More Email Marketing vs Chatbot Marketing